ارتباط با

اعضای شرکت

قدیر حسینی
مدیرعامل

رضا ولیزاده
کارشناس فنی

حسین توکلی
کارشناس فنی

محمد جواد وفایی
تکنسین فنی

مژده عزیزی پناه
کارشناس انفورماتیک

مریم سلیمی
کارشناس تحقیق و توسعه

معصومه حسینی
مدیر بازرگانی

نرگس حسینی
کارشناس دیجیتال مارکتینگ