مقالات

کاربردها

محاسبه ی طول عمر درختان

ساده ترین راه برای محاسبه ی طول عمر درختان شمردن لایه های آن درخت است، یك لایه كم رنگ و پر رنگ با هم نشان دهنده ی یك سال از عمر درخت است. با استفاده از پردازش تصویر می توانیم تعداد این لایه های شمرده و طول عمر درخت را محاسبه کنیم .

شناسایی گیاهان

با استفاده از پردازش تصویر می توان گیاهان را در پس زمینه های مختلف شناسایی و نوع آن را تشخیص داد. به عنوان نمونه در تصویر ، گیاه با پردازش تصویر شناسایی و با رنگ سبز مشخص شده است.

ردیابی حرکت اجسام

با استفاده از پردازش تصویر می توان اجسام در حال حرکت را شناسایی نمود . تصویر فوق در حال حرکت گرفته شده و در آن ردیابی حرکت موتور به وسیله ی پردازش تصویر انجام و موقعیت آن در تصویر مشخص شده است.