بخشبندی نمونه

بخشبندی در یادگیری عمیق

بخش بندی نمونه

بخش بندی نمونه ترکیبی از مزایای بخش بندی معنایی و تشخیص شی است. با کمک بخش بندی نمونه ، می توان اشیا را با دقت پیکسل به کلاس های مختلف اختصاص داد. این فناوری به ویژه در کاربردهایی که اشیا بسیار نزدیک به یکدیگر قرار دارند ، یکدیگر را لمس می کنند یا همپوشانی دارند ، مفید است. از موارد استفاده معمول این فناوری  برداشتن اشیا به صورت تصادفی از جعبه ها (انتخاب انبوه) و شناسایی و اندازه گیری رشد میکرو ارگانیسم ها است.

نمونه کاربردها

  • بررسی کامل قرص

  • شناسایی و اندازه گیری دقیق باکتری ها در ظرف پتری

جداسازی نمونه با یادگیری عمیق