شناسایی اشیا بر اساس یادگیری عمیق

آبجکت دیتکشن

تشخیص اشیاء

تشخیص اشیاء بر اساس یادگیری عمیق شامل محلی‌سازی کلاس‌های اشیاء و شناسایی آنها با قرار دادن یک جعبه محدود کننده  (bounding box) اطراف آنها می‌شود. تشخیص اشیا با یادگیری عمیق این امکان را فراهم می‌کند که اشیا کنار هم یا اشیایی که روی یکدیگر قرار گرفته اند تشخیص داده یا شمارش شوند.

در HALCON، کاربران دارای گزینه‌ای هستند که این جعبه‌های محدود کننده را با توجه به جهت اشیاء با هم تطبیق دهند و این باعث تشخیص دقیق‌تر می‌شود. برای تشخیص اشیاء، لازم است داده‌های برچسب‌گذاری شده به صورت مختصات جعبه‌ها ارائه شود. مدل آموزش‌دیده قادر است نمونه‌های مختلف اشیاء را به همراه موقعیت‌های آنها در تصویر با اطمینان معینی تشخیص دهد و برای هر نمونه مدل، یک جعبه محدود و یک کلاس پیش‌بینی شده ی متناظر آن را باز گرداند.

شناسایی اشیا