خواندن مانند انسان با MVTec Deep OCR

شناسایی متن با یادگیری عمیق

شناسایی عیوب

تشخیص ناهنجاری بر اساس یادگیری عمیق، باعث سهولت بازرسی خودکار سطح می‌شود، در تشخیص ، تجزیه و تحلیل عیوب، این تکنولوژی قادر به تشخیص قطعی و مستقل هر نوع عیبی در تصاویر است و در مرحله آموزش مدل تنها نیاز به تصاویر نمونه بدون عیب دارد. بر خلاف روش‌های یادگیری عمیق دیگر، نیازی به زحمت برچسب‌گذاری نیست و ناهنجاری مناطق تصاویر که منطبق بر مدل نیستند به سادگی شناسایی می شوند.

تشخیص ناهنجاری در کل تصویر(GLOBAL)

در تصویر یک برد الکترونیکی با اختلافات ناچیز مانند نبود قطعه یا جا به جا شدن آن، نبود لیبل یا نبود محل اتصال USB را مشاهده می کنید.

مزایای این روش:

  • تشخیص نوع‌های ناهنجاری در سیاق جهانی
  • الگوریتم‌های قدرتمند
  • بدون نیاز به برچسب‌زنی
  • تنها نیاز به تصاویر خوب دارد.
تشخیص ناهنجاری کل تصویر