لبه یابی عمیق

استخراج لبه

استخراج لبه با یادگیری عمیق

استخراج لبه عمیق روش جدید و منحصر به فردی برای استخراج لبه های پایدار (به عنوان مثال ، مرزهای شی) است که با دو مزیت اصلی همراه است:

 برای سناریوهایی که انواع مختلفی از لبه ها در یک تصویر قابل مشاهده است ، استخراج لبه عمیق  می تواند با تنها چند تصویر برای استخراج مطمئن لبه های مورد نظر آموزش داده شود. بنابراین ، با MVTec HALCON تلاش برنامه نویسی برای استخراج انواع خاص لبه ها به شدت کاهش می یابد.
علاوه بر این ، شبکه پیش آموزش دیده به طور ذاتی قادر به تشخیص لبه ها در شرایط کم کنتراست و نویز بالا است و این امکان استخراج لبه هایی را که فیلترهای تشخیص لبه معمولی نمی توانند تشخیص دهند فراهم می کند. در شکل زیر می بینید که تشخیص لبه در شرایط نویز بالا و وجود بافت در پس زمینه و … به خوبی انجام شده است.

لبه یابی