دوره آموزشی “بینایی ماشین + توسعه نرم افزار”

26,500,000 تومان